Algemene Voorwaarden Bob Onbeperkt

 1. 1. Algemeen
  1 In deze Abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Abonnee: Diegene die met BOB Autowas een abonnementsovereenkomst heeft gesloten. Abonnement: De overeenkomst tussen BOB Autowas en de Abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.
  Wasstraat: Een door BOB Autowas geëxploiteerde wasstraat in Nederland.

  1.2 Deze Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Abonnee en BOB Autowas.

  1.3 Op de rechtsbetrekking tussen BOB Autowas en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden Bovag Autowasbedrijven.

  1.4 BOB Autowas behoudt zich het recht voor deze Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. BOB Autowas stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte en stuurt de Abonnee een nieuwe set voorwaarden toe. BOB Autowas mag er daarbij van uitgaan dat de Abonnee BOB Autowas van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel rekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 10.1.

 2. Inhoud Abonnement BOB Onbeperkt
  2.1 Het Abonnement is voertuig gebonden en niet overdraagbaar. Als bewijs van het Abonnement plaatst BOB Autowas een vignet aan de binnenzijde van het voorraam van het betreffende voertuig van de Abonnee.

  2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de Abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het Abonnement.

  2.3 Het Abonnement geeft het voertuig van de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op alle vestigingen van BOB Autowas met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

  2.4 BOB Autowas behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 4.3.

 3. Duur van het Abonnement
  3.1 Het Abonnement wordt aangegaan voor een minimale periode van drie kalendermaanden, behoudens het bepaalde in artikel 4.3 t/m 4.5.

  3.2 Na bovenstaande periode kan het Abonnement worden opgezegd conform de artikelen 4.1 en 4.2.

  3.3 Indien een Abonnement is opgezegd conform artikel 4.1 / 4.2 en de voormalig Abonnee wil binnen een termijn van één jaar na het einde van het Abonnement een nieuw Abonnement afsluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal drie kalendermaanden en is naast de maandelijkse abonnementsprijs een éénmalig bedrag van € 75,- aan administratiekosten verschuldigd welke bij de eerste maandelijkse incasso wordt verrekend.

 4. Opzeggen abonnement
  4.1 Een Abonnement kan worden opgezegd met inachtneming van de minimale abonnementsperiode van drie kalendermaanden en een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden, tegen het einde van de kalendermaand. Bijvoorbeeld: Opzeggen op 15 april betekent einde abonnement per 31 mei.

  4.2 Opzeggen kan door: Een schrijven te richten aan: Bob Autowas BV, t.a.v. Afdeling Abonnementen,
  ’s Gravelandseweg 412, 3125 BK Schiedam. Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@bobautowas.nl t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel opzeggingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen. Binnen een week ontvangt de Abonnee een bevestiging van de opzegging per e-mail.

  4.3 BOB Autowas behoudt zich het recht voor het Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee:
  BOB Autowas onjuiste gegevens heeft verschaft, Fraude pleegt in het gebruik van het BOB Autowas vignet, Niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 7.

  4.4 Indien het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode van drie kalendermaanden is nog niet verlopen, is de Abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de

  resterende minimale abonnementsperiode. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

  4.5 In gevallen waarin het Abonnement op grond van Artikel 4.3 is opgezegd, behoudt BOB Autowas zich het recht voor de voormalig Abonnee te weigeren een volgend Abonnement af te sluiten.

 5. Gebruik van het BOB Autowas vignet
  5.1 De Abonnee heeft recht op één BOB Autowas vignet, welke voertuig gebonden is.

  5.2 Het BOB Autowas vignet is te gebruiken op de elke vestiging van BOB Autowas.

  5.3 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de staat van het BOB Autowas vignet. Indien de Abonnee verlies, beschadiging of diefstal van de BOB Autowas vignet constateert, dient er conform artikel 8 gehandeld te worden.

 6. Prijzen
  6.1 BOB Autowas behoudt zich het recht voor de prijs van het Abonnement te wijzigen. BOB Autowas stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte.

  6.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  6.3 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

  6.4 Restitutie van het Abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij storing, weersomstandigheden of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

 7. Betaling
  7.1 Het abonnementsgeld is maandelijks verschuldigd en wordt, met uitzondering van de eerste twee termijnen, maandelijks via automatische incasso afgeschreven van de door Abonnee opgegeven bankrekening. De eerste twee termijnen dienen direct aan de kassa (contant of per pin) op de vestiging te worden betaald, daarbij geldt dat het aantal resterende dagen van de betreffende maand waarin het abonnement wordt aangegaan naar rato worden berekend. Bij een niet tijdige betaling van het abonnementsgeld zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen.

  7.2 Door ondertekening van de abonnementsovereenkomst machtigt de Abonnee BOB Autowas, dan wel een door BOB Autowas aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

  7.3 De incasso van het maandelijks verschuldigde abonnementsgeld vindt plaats op de 28e van elke maand of op de eerstvolgende werkdag na de 28e.

  7.4 Het is niet mogelijk de betaling van het abonnementsgeld aan de kassa van een Wasstraat te voldoen, met uitzondering van de betaling van de eerste twee termijnen.

  7.5 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt BOB Autowas zich het recht voor haar verplichtingen onder het Abonnement op te schorten en het BOB Autowas vignet buiten werking te stellen. Het BOB Autowas vignet wordt weer in gebruik gesteld zodra de Abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld over heeft gemaakt op de bankrekening BOB Autowas. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het BOB Autowas vignet buiten werking is geweest. Overigens geldt dat de minimale abonnementsperiode van drie kalendermaanden ook betaald dient te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van de BOB Autowas vignet.

  7.6 Indien de Abonnee niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal BOB Autowas de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op Abonnee. Tevens zal BOB Autowas de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die BOB Autowas redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

  7.7 De Abonnee voldoet alle betalingen in enkelvoudige maandelijkse termijnen. Afwijkende bedragen zullen worden teruggestort en zullen niet kwalificeren als
  geldende betaling.

  7.8 Wijziging van het bankrekeningnummer en/of te naam stelling dienen aangegeven te worden middels een schrijven te richten aan: Bob Autowas BV, t.a.v. Afdeling Abonnementen, ’s Gravelandseweg 412, 3125 BK Schiedam. Wijziging per e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan info@bobautowas.nl t.a.v. Afdeling Abonnementen. Enkel wijzigingen met volledige gegevens worden in behandeling genomen.

 8. Vervanging, verlies, beschadiging of diefstal van het BOB Autowas vignet
  8.1 Bij Vervanging, verlies, beschadiging of diefstal van het BOB Autowas vignet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt bij de Afdeling Abonnementen (zie Artikel 9).

  8.2 Na melding bij de Afdeling Abonnementen kan er een duplicaat van het BOB Autowas vignet worden aangemaakt. Het aanmaken van een duplicaat zal zo spoedig mogelijk geschieden, met een maximum van 5 werkdagen. Zodra het duplicaat is aangemaakt zal de Abonnee per email of telefonisch op de hoogte worden gebracht waarna een afspraak zal worden gemaakt voor overhandiging.

  8.3 In geval van vervanging of beschadiging dient het betreffende BOB Autowas vignet aan de kassa te worden ingeleverd. De kosten voortvloeiend uit het vervangen van het BOB Autowas vignet zullen worden doorberekend aan de Abonnee. Dit bedrag dient direct aan de kassa op de vestiging te worden voldaan.

  8.4 Onder vervanging wordt verstaan; vervanging van de autoruit van het voertuig van de Abonnee, wijziging van het voertuig van de Abonnee en andere voorvallen waarbij het vignet opnieuw geplaatst dient te worden.

  8.5 Kosten voor vervanging van het BOB Autowas vignet bedragen € 10,00

  8.6 De Abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het BOB Autowas vignet niet kan worden gebruikt.

 9. Klantenservice
  9.1 Voor vragen over deze Abonnementsvoorwaarden, het gebruik van het Abonnement, het opzeggen van een Abonnement, verzoeken om persoonsgegevens in te zien/te wijzigen of vragen met betrekking tot betalingen, verlies/beschadiging/ diefstal van het BOB Autowas vignet, kan men terecht bij de Afdeling Abonnementen. Deze is bereikbaar via e-mailadres info@bobautowas.nl, via telefoonnummer 010- 4378370 (bereikbaar op ma t/m vr van 09.00 – 17.00uur, feestdagen gesloten) of via een schrijven aan Bob Autowas BV, t.a.v. Afdeling Abonnementen , ’s Gravelandseweg 412, 3125 BK Schiedam.
 10. Klantgegevens
  10.1 De Abonnee houdt BOB Autowas onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het rekeningnummer.

  10.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt BOB Autowas zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. BOB Autowas zal uw gegevens niet verstrekken aan derden

 11. Inschakelen derden
  11.1 BOB Autowas heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

  11.2 Het is Abonnee niet toegestaan om het Abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOB Autowas.

 12. Overige bepalingen en toepasselijk recht
  12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen BOB Autowas en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing.

  12.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Vooraarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.