Privacy Policy BOB Autowas Nederland

BOB Autowas Nederland en de aan haar gelieerde ondernemingen hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we aan u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. BOB Autowas Nederland is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. BOB Autowas Nederland is gevestigd aan de Transformatorweg 37, 1014 AJ te Amsterdam. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@bobautowas.nl.

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren in ons systeem. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op de manier worden gebruikt verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan BOB Autowas Nederland. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zullen wij altijd uw expliciete toestemming vragen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
BOB Autowas Nederland kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Doeleinden
BOB Autowas Nederland kan uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om diensten, producten en/of informatie van BOB Autowas  Nederland aan te bieden en deze aan te passen aan je  behoeften en wensen;
  • Het aangaan van overeenkomsten en/of abonnementen;
  • Ter identificatie;
  • Het vrijblijvend op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen en diensten;
  • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
  • Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
  • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


Communicatie
Wanneer u aan BOB Autowas Nederland een e-mail of ander bericht verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten tijdelijk zullen bewaren. Wij kunnen u de informatie vragen die relevant is voor de uitvoering van uw verzoek.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BOB Autowas Nederland of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Verstrekking aan derden
BOB Autowas Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor het overige zullen wij alleen persoonsgegevens verstreken met voorafgaande toestemming.  Derden partijen die optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met BOB Autowas Nederland afgesloten.

Beveiliging
BOB Autowas Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, openbaarmaking en/of verlies.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
BOB Autowas Nederland behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacy policy na te lezen op eventuele wijzigingen.